ОО ЈугоИСТОК е голема основна организација која ги опфаќа комплетно, јуќниот дел на пвардарието

и комплетно Струмичкиот и Радовишкиот крај.

ОО ЈУГОИСТОК карта

Седиштето на ОО ЈугоИСТОК е во СТРУМИЦА, како центар на ЈугоИСТОКОТ на Македонија

Оснивач и еден од многуте лидери на ТРЕТА,

одговорен за ЈугоИСТОКОТ е

Стефан Димковски 077 888 989